Bibliotekoznawstwo z informacją naukową​​

                                    Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę merytoryczno-metodyczną i kwalifikacje zawodowe z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, publicznych i naukowych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.​​ Wybranie tego kierunku to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów kulturalno-oświatowego środowiska.

Adresaci:

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

Osoby zainteresowane nabyciem uprawnień do pracy w bibliotekach oraz dla osób chcących podjąć zatrudnienie w ośrodkach gromadzenia zbiorów bibliotecznych, archiwach, księgarniach, antykwariatach czy placówkach oświatowych.

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Do podjęcia studiów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego*.  

*w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Program:

I MODUŁ: PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

 • Komunikacja społeczna i medialna
 • Metody zarządzania biblioteką
 • Bibliotekoznawstwo i bibliologia
 • Czytelnictwo (Lektologia)
 • Bibliografia
 • Bibliotekarstwo
 • Historia książki i biblioteki
 • Użytkownik informacji
 • Projektowanie i ocena systemów i usług informacyjnych i bibliotecznych
 • Księgarstwo
 • Zarządzanie informacją
 • Ochrona własności intelektualnej

II MODUŁ: DYDAKTYKA PRZEDMIOTU NAUCZANIA

 • Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Metodyka pracy z czytelnikiem z niepełnosprawnością
 • Biblioterapia
 • Zastosowanie technologii informacyjnych w dydaktyce bibliotecznej

 

Czas trwania studiów

 • 3 semestry
 • 270 godzin
 • 90 godzin praktyk zawodowych

Organizacja zajęć:

* ZAJĘCIA HYBRYDOWE:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę MS TEAMS), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

*ZAJĘCIA ONLINE:

Studia podyplomowe będą w 100%  w trybie on-line (poprzez platformę MS TEAMS, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia realizowane są w ramach weekendowych zjazdów w piątki (16:00-20:00) oraz soboty i niedziele (9:00-13:00)

Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu.

 

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
.