Błędy w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych oraz ich konsekwencje

Błędy w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych oraz ich konsekwencje

Termin: 7-8.11.2017 | 5-6.12.2017 | 4-5.01.2018  | 29-30.03.2018  | 5-6.04.2018  | 12-13.06.2018 | 2-3.07.2018
Liczba godzin:
Cena: 900 zł netto/os.
Cel szkolenia: Szkolenie zostanie przeprowadzenie w oparciu o autorskie materiały z wybranych zagadnień ustawy Prawo zamówień publicznych.Podczas szkolenia będzie istniała możliwość indywidualnych konsultacji, które umożliwią rozwiązanie problemów i wątpliwości przy stosowaniu ustawy.
Program szkolenia
I.    Zasady Prawa Zamówień Publicznych:
1.    Zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
2.    Zasada bezstronności i obiektywizmu.
3.    Zasada legalizmu.
4.    Zasada jawności.
5.    Zasada pisemności.
6.    Zasada prymatu trybów przetargowych.II.    Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
1.    Prawidłowe ustalenie wartości zamówienia.
2.    Powołanie komisji przetargowej.
3.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – wybrane zagadnienia:
a.    Opis przedmiotu zamówienia.
b.    Opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
c.    Opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu-Potencjał podmiotów trzecich.
d.    kryteria oceny ofert.
e.    Opis sposobu obliczenia ceny – wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe.
4.    Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – wybrane zagadnienia.III.    Wybór najkorzystniejszej oferty:
1.    Treść i rodzaje oferty.
2.    Termin związania ofertą.
3.    Otwarcie ofert.
4.    Badanie i ocena ofert.
5.    Zasady poprawiania omyłek w ofertach.
6.    Cena ryczałtowa i kosztorysowa.
7.    Odrzucenie oferty.
8.    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
9.    Zwrot wadium.IV.    Wybór trybu udzielenia zamówienia:
1.    Przetarg nieograniczony.
2.    Przetarg ograniczony.
3.    Negocjacje z ogłoszeniem.
4.    Dialog konkurencyjny.
5.    Negocjacje bez ogłoszenia.
6.    Zamówienie z wolnej ręki.
7.    Zapytanie o cenę.
8.    Licytacja elektroniczna.V.    Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1.    Warunki dopuszczalności zmiany umowy.
2.    Pojęcie zmian istotnych i nieistotnych.
3.    Unieważnienie umowy.
4.    Okres zawieszenia „Standstill”
VI.    Odpowiedzialność w zamówieniach publicznych:
1.    Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – kary za ich naruszenie.
2.    Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia:
a.    Czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych.
b.    Osoby ponoszące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – przesłanki         pociągnięcia do odpowiedzialności.
3.    Odpowiedzialność karna – wybrane zagadnienia.
VII.    Środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych:
1.    Odwołanie – treść, terminy i tryb wniesienia.
2.    Ograniczenia wnoszenia odwołania-informowanie o nieprawidłowościach.
3.    Czynności zamawiającego i wykonawców podejmowane w wyniku wniesienia odwołania.
4.    Zakaz zawarcia umowy i jego uchylenie.
5.    Orzeczenia wydawane przez Krajową Izbę Odwoławczą.
6.    Kary finansowe.

zapisy [printfriendly]