EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: październik 2017 r. – styczeń 2019 r., marzec 2018 r. – czerwiec 2019 r.

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

  Cel:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa oraz Wiedza o społeczeństwie do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
Studia mają charakter kwalifikacyjny.
Adresaci:
Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania Eduakcji dla bezpieczeństwa i Wiedzy o społeczeństwie.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.
Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Modół Wiedza o społeczeństwie:

 • Człowiek w społeczeństwie
 • Różnorodność kulturowa
 • Struktura społeczna i problemy społeczne
 • Społeczność lokalna i regionalna
 • Kwestie etniczne
 • Państwo, myśl polityczna i demokratyzacja
 • Społeczeństwo obywatelskie i kultura polityczna
 • Środki masowego przekazu w życiu społecznym i politycznym
 • Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rywalizacja o władzę (partie i systemy partyjne w Polsce i na świecie)
 • Modele sprawowania władzy
 • Sprawowanie władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kontrola władzy (rola sądów w Polsce i odpowiedzialność konstytucyjna)
 • System prawa w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prawa człowieka i ich ochrona międzynarodowa
 • Ład międzynarodowy
 • Integracja europejska
 • Polska polityka zagraniczna
 • Edukacja i nauka
 • Dydaktyka Wiedzy o społeczeństwie

Modół Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń
 • (wypadków masowych i katastrof)
 • Podstawy pierwszej pomocy
 • Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.
 • Zachowania prozdrowotne
 • Dydaktyka Edukacji dla bezpieczeństwa

Praktyka pedagogiczna w ramach nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie
Praktyka pedagogiczna w ramach nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa
 
Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa i Wiedzy o społeczeństwie do szkół ponadgimnazjalnych włącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Czas trwania:
4 semestry (realizowane w ciągu 3 semestrów), 475 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk
zapisy