Grupa kapitałowa – aspekty organizacyjne, prawne i finansowe

Grupa kapitałowa – aspekty organizacyjne, prawne i finansowe

Termin: 12-13.10.2017| 9-10.11.2017| 11-12.01.2018| 19-20.04.2018| 21-22.06.2018
Cena: 740 zł netto/os. (w Krakowie)
1450 zł netto/os. (np.: Krynica, Zakopane)
Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia zostaną kompleksowo zapoznani z zagadnieniami i najnowszymi aktualizacjami przepisów prawnych w zakresie działania grup kapitałowych. Poznają strukturę organizacyjną grup kapitałowych – poziomy i funkcje zarządzania, możliwości rozliczenia pomiędzy spółkami. Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne przykłady omawianych zagadnień.
Program szkolenia
1. Rodzaje grup kapitałowych.
2. Korzyści tworzenia grup kapitałowych.
3. Polskie i europejskie prawo holdingowe:

 • Holding a koncern – podobieństwa i różnice.
 • Podstawowe źródła i instytucje polskiego i europejskiego prawa holdingowego / istotne nowości w polskim prawie holdingowym.
 • Nadzór korporacyjny w grupie kapitałowej.
 • Aspekty prawne działania na szkodę spółki zależnej.
 • Obowiązki informacyjne w holdingu.
 • Ograniczenia łączenia funkcji w grupie kapitałowej.
 • Umowy holdingowe w praktyce.

4. Zasady zarządzania i funkcjonowanie grup kapitałowych:

 • Poziomy i funkcje zarządzania.
 • Zasady ekonomiczno – finansowego zarządzania w grupach kapitałowych.
 • Podstawowe problemy zarządzania w grupach kapitałowych.
 • Statuty / umowy spółek dominujących i zależnych.
 • Strukturę właścicielską w grupie kapitałowej.
 • Zasady nadzoru właścicielskiego.
 • Metody minimalizacji ryzyka.
 • Rozliczenia pomiędzy spółkami.
 • Restrukturyzacja grupy kapitałowej.

5. Zarządzanie wartością w grupie kapitałowej:

 • Rynkowe czynniki wpływające na wartość spółki.
 • Znaczenie wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy, inwestorów giełdowych i zarządów firm.
 • Koncepcja maksymalizacji wartości spółki.
 • Metody szacowania wartości przedsiębiorstwa.
 • Formułowanie i weryfikacja strategii wzrostu wartości firmy.
 • Główne etapy w tworzeniu wartości spółki.
 • Błędy popełniane przy określaniu wartości w grupie kapitałowej.
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna kadry kierowniczej w grupach kapitałowych.

6. System raportowania pomiędzy spółkami córkami a firmą matką:

 • Częstotliwość raportowania.
 • Zakres raportowania.
 • Wykorzystywane metody oceny efektów zarządzania.
 • Przykładowe raporty ekonomiczno – finansowe.

7. Restrukturyzacja grupy kapitałowej:

 • Przebudowa struktury grupy (przyczyny prawne, ekonomiczne.)
 • Kierunki restrukturyzacji – koncentracja, dywersyfikacja, zmiana rozmiaru grupy, zmiana poziomu integracji, zmiana stopnia autonomii uczestników grupy.
 • Modele restrukturyzacji.

8. Transgraniczne łączenie się spółek, aktualne zasady ładu korporacyjnego, liberalizacja wymogów kapitałowych.
9. Zasady dobrych praktyk GPW, w tym obowiązki informacyjne dotyczące spółek publicznych.
10. Polityka cen transferowych jako narzędzie polityki podatkowej grupy kapitałowej:

 • Wpływ cen transferowych na efektywną stawkę podatkową.
 • Metody ustalania cen pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 • Podejście organów podatkowych w krajach Unii Europejskiej do cen transferowych.
 • Procedury ograniczające ryzyko podwójnego opodatkowania.
 • Zmiany zasad dotyczących ustalania powiązań pomiędzy podmiotami.

11. Ustalanie cen transferowych.
12. Ceny transferowe – najnowsze wskazówki OECD.
13. Reguły sporządzania dokumentacji podatkowej:

 • Dokumentacja podatkowa jako podstawowe narzędzie obrony polityki cen transferowych.
 • Wymagania władz skarbowych odnośnie dokumentowania cen transferowych.
 • Udokumentowanie polityki cen transferowych w przypadku braku dostępu do danych dotyczących zagranicznych kontrahentów powiązanych.
 • Procedura żądania i wydawania organom podatkowym lub kontroli skarbowej szczególnej dokumentacji podatkowej.

zapisy [printfriendly]