Kadry i płace

Kadry i płace

Termin: 12-15.02.2018 | 6-9.03.2018 | 10-12.04.2018 | 15-17.05.2018
Liczba godzin: 25 godzin dydaktycznych
Cena: 602 zł  (osoby indywidualne)
900 zł netto/os.  (osoby delegowane z firm)
Program szkolenia
MODUŁ I: Prawno-administracyjne zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych
1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy:
* Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia. Pracownik. Pracodawca. Stosunek pracy.2. Umowa o pracę:
* Nawiązanie stosunku pracy. Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na okres próbny, umowa o pracę na czas zastępstwa, umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy.3. Umowy cywilnoprawne:
* Umowa zlecenie. Umowa o dzieło. Umowa o dzieło autorskie. Kontrakt managerski. Umowa agencyjna. Podstawowe pojęcia: zleceniodawca, zleceniobiorca.4. Dokumentacja pracownicza:
* Prowadzenie teczek osobowych – ćwiczenia na podstawie autentycznych dokumentów.Część A: ubieganie się o zatrudnienie.Część B: nawiązanie i przebieg stosunku pracy.Część C: ustanie zatrudnienia5. Urlopy i nieobecności:
* Plany urlopów. Karta urlopowa. Naliczanie urlopów – ćwiczenia. Urlopy bezpłatne. Naliczanie zwolnień lekarskich – ćwiczenia.
6. Ewidencja czasu pracy – ćwiczenia:
* Godziny nadliczbowe. Godziny nocne. Praca w niedziele i święta. Systemy czasu pracy.
7. Rozwiązanie stosunku pracy:
* Porozumienie stron. Za wypowiedzeniem stron. Bez wypowiedzenia. Świadectwo pracy.
8. Szczególne formy zatrudnienia:
* Zatrudnienie pracownika prowadzącego własną działalność gospodarczą. Kobieta w ciąży. Emeryt, rencista w firmie. Niepełnosprawni w firmie. Młodociani. Cudzoziemcy.
9. Wynagrodzenia:
* Dokumentacja płac. Obliczanie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych ćwiczenia. Obliczanie ekwiwalentu za urlop ćwiczenia. Obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, wychowawczych i macierzyńskich ćwiczenia. Obliczanie zasiłków z budżetu państwa ćwiczenia. Dodatki do wynagrodzenia ćwiczenia. Wyjazd służbowy rozliczanie kosztów delegacji ćwiczenia. Świadczenia na rzecz pracowników. Świadczenia rodzinne. Polski system emerytalny.
10. Rozliczanie z urzędami:
* Rozliczenie z tytułu podatków z Urzędem Skarbowym – dokumentacja z przykładami praktycznymi. Rozliczanie z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS – dokumentacja z przykładami praktycznymi.
MODUŁ II: Warsztaty praktyczne na programie – System Symfonia Kadry i Płace
1. Wprowadzenie do Programu Symfonia Kadry Płace:
* Instalacja programu. Założenie nowej firmy. Opis interfejsu programu. Konfiguracja wstępna: dodawanie nowego użytkownika, archiwizacja, zdefiniowanie stylów wydruku, aktualizacja kalendarza firmy, aktualizacja parametrów wynagrodzeń.
2. Czynności kadrowe:
* Wprowadzenie nowego pracownika. Opis. Okno danych pracownika. Przyjmowanie pracownika do pracy. Usuwanie pracownika.
3. Czynności płacowe:
* Modyfikowanie systemu wynagrodzeń.
4. Czynności podstawowe:
* Założenie nowego okresu płacowego (podstawowego). Uzupełnianie bieżących danych płacowych i ich aktualizacja. Wydruki listy płac i zestawienia tj. wprowadzenie informacji o urlopie, chorobie (zwolnienie lekarskie). Założenie dodatkowego okresu płacowego (świadczenie urlopowe). Przeniesienie naliczeń do programu Płatnik. Deklaracje ZUS. Ustalenie zobowiązań wobec Urzędów (US, ZUS).
5. Inne czynności:
* Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy- zlecenia, umowy o dzieło. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Rozwiązanie umowy o pracę w programie
6. Czynności dodatkowe:
* Zestawienia i uzgodnienia. Księgowania (Eksport pliku z danymi do programu Symfonia Finanse i Księgowość)
MODUŁ III – Program Płatnik
1. Wprowadzenie do Programu Płatnik:
* Instalacja programu. Wybór optymalnej dla użytkowników bazy danych do pracy (MS Access, MS SQL Server).
2. Pierwsze uruchomienie programu:
* Wprowadzenie i modyfikacje danych Płatników. Wprowadzenie parametrów wyliczeniowych.
3. Przekaz elektroniczny:
* Procedura wystąpienia do centrum certyfikacji o certyfikat klucza publicznego. Obsługa certyfikatów. Tworzenie zestawów dokumentów. Wysyłanie zestawów dokumentów. Rejestrowanie potwierdzeń odbioru z ZUS do zestawu. Obsługa komunikatów z ZUS.
4. Rejestr ubezpieczonych i tworzenie dokumentów:
* Wprowadzanie i modyfikacja danych ubezpieczonych w rejestrze. Automatyczne wprowadzanie danych z programu Symfonia Kadry Płace. Zasady weryfikacji danych ubezpieczonych. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych RMUA. Tworzenie przelewów bankowych. Korygowanie dokumentów.
5. Archiwizacja i obsługa baz danych:
* Tworzenie bazy do archiwum. Archiwizacja danych. Dearchiwizacja danych. Tworzenie kopii zapasowych.
Miejsce: Sale wykładowe „Centrum IB”, ul. św. Filipa 7/8

zapisy [printfriendly]