Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Spółka akcyjna

Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Spółka akcyjna

Termin: 24-25.10.2017| 15-16.11.1017| 5-6.12.2017| 29-30.03.2018| 26-27.2018| 29-30.05.2018| 5-6.07.2018|
Cena: 975 zł netto/os.
Program szkolenia
 1. Powstanie spółki:
  • zawiązanie spółki akcyjnej,
  • kapitał zakładowy spółki akcyjnej,
  • statut spółki akcyjnej – zasady konstruowania, praktyczne przykłady,
  • prawa i obowiązki akcjonariuszy,
  • dokument akcji,
  • organy spółki.
 2. Zarząd:
  • Zarząd i prokura,
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  • kompetencje członków Zarządu,
  • oświadczenia Zarządu.
 3. Nadzór:
  • prawo kontroli i nadzór w spółce akcyjnej,
  • Rada Nadzorcza a Komisja Rewizyjna,
  • mandaty członków Rady Nadzorczej,
  • obowiązki Rady Nadzorczej,
  • uchwały i protokoły Rady Nadzorczej.
 4. Zgromadzenie Wspólników:
  • zakres podejmowanych uchwał,
  • Zwyczajne a Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników,
  • zasady zwoływania Zgromadzenia Wspólników,
  • tryb i zasady podejmowania uchwał,
  • prawo wytoczenia powództwa.
 5. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego:
  • uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące zmiany statutu i wpis do rejestru,
  • rejestrowanie zmian statutu.
 6. Subskrypcja akcji:
  • ogłoszenie w celu zaoferowania akcji,
  • objęcie akcji,
  • podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki,
  • warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego,
  • obniżenie kapitału zakładowego.
 7. Rozwiązanie, likwidacja spółki:
  • przyczyny rozwiązania spółki przewidziane w statucie,
  • uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu spółki lub o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,
  • ogłoszenie upadłości spółki,
  • inne przyczyny przewidziane prawem.
 8. Odpowiedzialność cywilno-prawna:
  • odpowiedzialność przy tworzeniu spółki,
  • odpowiedzialność członków Zarządu wobec wierzycieli spółki,
  • odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych danych, działanie wbrew przepisom prawa, działanie na szkodę spółki.

zapisy [printfriendly]