Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania jednostką sektora finansów publicznych

Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania jednostką sektora finansów publicznych

Termin: 1-2.02.2017 | 8-9.03.2017 | 5-6.04.2017| 8-9.05.2017 | 5-6.06.2017
Cena: 740 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Prawne podstawy kontroli zarządczej w 2013 r.
2. Omówienie istotnych zmian i zasad oraz nowych obowiązków mających wpływ na realizacje i zakres zadań kontrolnych i audytowych wprowadzonych od 2010 roku. oraz „standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” określonych przez ministra finansów.
3. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki:

 • przestrzeganie wartości etycznych,
 • kompetencje zawodowe,
 • struktura organizacyjna,
 • delegowanie uprawnień.

4. Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów:

 • określenie celu istnienia jednostki (misji),
 • system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki.

5. Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem:

 • identyfikacja ryzyka,
 • analiza ryzyka,
 • reakcja na ryzyko.

6. Mechanizmy kontroli:

 • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
 • sprawowanie nadzoru,
 • ciągłość działalności.

7. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji:

 • pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji,
 • komunikacja wewnętrzna,
 • komunikacja zewnętrzna.

8. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny:

 • system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań,
 • ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki,
 • ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego,
 • źródła informacji o stanie kontroli zarządczej.

9. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:

 • na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. i poziom kontroli dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych),
 • na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. ii poziom kontroli.)

10. Kontrola finansowa, wewnętrzna, nadzór oraz audyt wewnętrzny i zewnętrzny.
11. Wzajemne relacje, podobieństwo i istotne różnice. Prezentacja roli audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych z omówieniem zmian Ustawy o finansach publicznych dotyczących audytu wewnętrznego.
12. Proces realizacji kontroli zarządczej:

 • obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników,
 • dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne,
 • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej,
 • sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach kierownictwa wewnętrznego.

13. Metodologia i techniki przeprowadzania kontroli.
14. Warsztaty – rozwiązywanie konkretnych problemów – kontrola zarządcza na wybranym przykładowo obszarze procesów realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
15. Dyscyplina finansów publicznych w kontroli zarządczej.
16. Dopuszczenie do uszczuplenia należnych wpływów wskutek zaniedbania kontroli zarządczej.
17. Dopuszczenie do dokonania wydatku przekraczającego plan wskutek zaniedbania kontroli zarządczej.
18. Dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki wskutek zaniedbania kontroli zarządczej.
19. Dopuszczenie do nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych wskutek zaniedbania kontroli zarządczej.
20. Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego w zakresie kontroli zarządczej.
21. Procedury wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej w świetle nowych przepisów a dyscyplina finansów publicznych.

Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]