Kooperacja i współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw

Kooperacja i współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw

Termin: 26-27.10.2017| 7-8.11.2017| 9-10.01.2018| 08-09.03.2017| 10-11.04.2018| 10-11.05.2018| 14-15.06.2018
Cena: 840 zł netto/os.
Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z tematyką kooperacji między firmami oraz motywami, które decydują o wyborze formy kooperacji. Na szkoleniu zostanie przedstawiona m.in. specyfika aliansu strategicznego, obszary kluczowych kompetencji, ewentualny wkład poszczególnych partnerów we współpracę, motywy i cele zawiązującego  się związku kooperacyjnego. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli kadrze zarządzającej na efektywne uczestnictwo w strategicznych procesach rozwojowych firmy.
Program szkolenia
 1. Formy współpracy przedsiębiorstw:
 •  Formy kooperacyjne współpracy przedsiębiorstw:
  – kooperacja umowna,
  – kooperacja bezumowna,
  – kooperacja przemysłowa,
  – joint-venture,
  – alians strategiczny,
  – networking,
  – klaster przemysłowy,
  – fuzja,
  – przejęcie,
  – holding,
 •  Formy koncentracyjne współpracy przedsiębiorstw.
 1. Rodzaje aliansów:
 • Alianse komplementarne – łączą one przedsiębiorstwa, których kompetencje są zróżnicowane.
 • Alians addytywny – polega on na zintegrowaniu się przedsiębiorstw wspólnie wytwarzających i sprzedających zbliżone produkty.
 • Licencjonowanie – polega na udostępnieniu wybranej firmie własnych zasobów niematerialnych takich jak patent, know-how, marka handlowa czy nazwa firmy.
 1. Determinanty współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw:
 • ilościowy, rodzajowy – rozwój procesów produkcji i wyboru usługi i komunikatu,
 • pogłębia się społeczny podział pracy i specjalizacja podmiotów gospodarczych w realizacji określonej części procesu gospodarczego,
 • dynamiczny rozwój zastosowań osiągnięć nauki i techniki w działalności gospodarczej,
 • „globalizacja” rynku zbytu. Ich ilościowy rozwój, a jednocześnie zaostrzanie się walki konkurencyjnej na rynkach dotychczasowych, jak również zaostrzenie się walki o nowe rynki zbytu.
 1. Klasyfikacja motywów współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw:
 • Motywy techniczno-produkcyjne   wynikają one z dążenia do racjonalizacji działalności gospodarczej poprzez zwiększanie jej skali do wielkości optymalnych:
  – dążenie do uzyskania zjawiska ekonomiki skali (średni jednostkowy koszt własny sprzedaży spada wraz ze wzrostem produkcji),
  – dążenie do uzyskania korzyści zakresu działania (wyrażają one zdolność do produkcji szerszego asortymentu produktu lub świadczenia szerszego zakresu usług przy wykorzystaniu połączonych składników wytwórczych przedsiębiorstwa.)
 • Motywy rynkowe   wiążą się one z e sferą zaopatrzenia i zbytu:
  – dążenie do obniżania kosztów zakupu surowców, materiału,
  – dążenie do zdobycia nowych rynków zbytu,
  – dążenie do obniżenia poziomu ryzyka gospodarczego przedsiębiorstw (przez dywersyfikację),
  – dążenie do ograniczenia konkurencji
  – dążenie do zwiększenie rozmiarów przedsiębiorstwa i w konsekwencji umocnienia pozycji rynkowej
 • Motywy finansowo-inwestycyjne:
  – dążenie do powiększenia zasobów finansowych poprzez połączenie kapitałów,
  – dążenie do zainwestowania nadwyżek środków pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo.

zapisy [printfriendly]