Książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów

Termin: 9-12.01.2018 | 5-8.02.2018 | 20-23.03.2017 | 10-13.04.2017| 22-26.05.2017 | 20-23.06.2017
Liczba godzin: 40 godzin dydaktycznych
Cena: 650 zł netto/os. (osoby indywidualne)
750 zł netto/os. (osoby delegowane z firm)
Program szkolenia:
I.  ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE I FORMY EWIDENCJI PODATKOWEJ:

 • Ordynacja podatkowa – podstawowe regulacje.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych.
 • Podatek od towarów i usług (VAT.)
 • Podatek akcyzowy, podatki i opłaty lokalne.
 • Pojęcie „danych osobowych” i ich „ochrony” – analiza stanu prawnego.

II.  EWIDENCJA WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ NA RZECZ PRACOWNIKÓW:

 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej.
 • Sposoby i metody archiwizacji akt.
 • Prowadzenie dokumentacji płac i innych świadczeń związanych z pracą oraz jej przechowywanie i archiwizowanie.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeń społecznych, ich rozliczanie i przechowywanie.
 • Zasady wypełniania druków ubezpieczeniowych – program Płatnik.
 • Wzory  obowiązujących  druków: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, deklaracje zgłoszeniowe, deklaracje  rozliczeniowe, inne, w tym ZPA, ZAA, ZIPA, ZFA, ZBA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZCZA, ZWPA, ZWUA DRA, RCA, RZA, RSA, RMUA.
 • Opodatkowanie dochodów osobistych.

III. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ ROZLICZENIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ W TYM:
ZUS, (PŁATNIK):

 • Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce.
 • Program Płatnik.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeń społecznych, ich rozliczanie i przechowywanie dokumentów.
 • Zasady wypełniania druków ubezpieczeniowych.
 • Wzory  obowiązujących  druków.
 • Opodatkowanie dochodów osobistych.

IV.   AKTYWA PIENIĘŻNE, ROZRACHUNKI I KAPITAŁY:

 • Aspekty prawne działalności gospodarczej.
 • Definicje aktyw – aktywa pieniężne.
 • Rozrachunki.
 • Obrót dewizowy.
 • Kapitały własne podmiotów gospodarczych.

V. KSIĘGOWOŚĆ MATERIAŁOWA I TOWAROWA:

 • Zagadnienia prawne gospodarki materiałowej – prawo cywilne, celne.
 • Podatek od towarów i usług.
 • Rodzaje materiałów i towarów.
 • Specyfika obrotu materiałowego i towarowego.
 • Zasady wyceny materiałów i towarów.
 • Zasady tworzenia i obróbki dokumentacji obrotu materiałowego i towarowego.
 • Organizacja ewidencji obrotu materiałowego i towarowego.
 • Ewidencja materiałów.
 • Ewidencja towarów.
 • Ewidencja rozrachunków VAT.
 • Zasady organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji materiałowo-towarowo-magazynowej.

VI. EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH KOSZTÓW I PRODUKTÓW:

 • Aktywa trwałe – definicje i klasyfikacja.
 • Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne.
 • Inwestycje.
 • Aspekt prawno podatkowe aktywów trwałych.
 • Podatki kosztowe.
 • Koszty działalności – pośrednie i bezpośrednie.
 • Produkty i efekty pracy.
 • Wytwarzanie i sprzedaż.
 • Zasady prawne dotyczące gwarancji i rękojmi.
 • Reklamacje sprzedanych wyrobów.
 • Obciążenia (w tym  podatkowe) działalności gospodarczej.

VII. WYNIK FINANSOWY I ZAMKNIĘCIE KSIĄG:

 • Rachunek  wyniku finansowego w zakresie obliczeniowym.
 • Zasady mierzenia wyniku finansowego.
 • Podział i rozliczenie wynikowe.
 • Księga rachunkowa i jej zamknięcie.

VIII. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KOMPUTERA:

 • Obsługa sieci Internet – przeglądarka internetowa.
 • Obsługa programu Płatnik.
 • Wybrane programy księgowe – książka przychodów i rozchodów.
 • Zapoznanie z programami Symfonia – Finanse i księgowość,  CDN,  funkcje i możliwości programów księgowych – prezentacje.

zapisy [printfriendly]