Księgowość komputerowa

Księgowość komputerowa

Termin: 16-17.11.1017 |16-19.01.2018 | 6-9.03.2018 | 17-20.04.2018 | 22-25.05.2018| 5-8.06.2017 | 3-6.07.2018
Liczba godzin: 50 godzin dydaktycznych
Cena: 925 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Rachunkowość przedsiębiorstw (30 godzin).

 • Podstawowe wymogi prowadzenia ksiąg rachunkowych:
  • podstawy prawne;
  • zasady, funkcje rachunkowości;
  • wymogi prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Charakterystyka środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia:
  • środki gospodarcze;
  • źródła pochodzenia środków gospodarczych;
  • bilansowanie środków gospodarczych;
  • zmiany w stanie aktywów i pasywów;
  • wyniki działalności, klasyfikacja, ujęcie księgowe.
 • Charakterystyka kont księgowych:
  • rodzaje kont księgowych i ich funkcjonowanie;
  • konta niebilansowe, zasady działania;
  • kontrola prawidłowości księgowań;
  • dzielenie i łączenie kont.
 • Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe:
  • zasady obrotu pieniężnego;
  • rodzaje środków pieniężnych i ich ewidencja;
  • krótkoterminowe aktywa finansowe i ich ewidencja.
 • Ewidencja rozrachunków:
  • klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków;
  • rozrachunki z pracownikami;
  • rozrachunki z kontrahentami;
  • rozrachunki z tytułu VAT;
  • rozrachunki publiczno-prawne;
  • zasady ewidencji rozrachunków.
 • Księgowość materiałowa i towarowa:
  • zagadnienia prawne gospodarki materiałowej;
  • dowody magazynowe;
  • zasady wyceny materiałów i towarów;
  • ewidencja materiałów i towarów.
 • Ewidencja kosztów i produktów pracy:
  • rodzaje kosztów;
  • produkty i efekty pracy;
  • wytwarzanie i sprzedaż;
  • zasady prawne dotyczące gwarancji i rękojmi;
  • reklamacje sprzedanych towarów.
 • Ewidencja środków trwałych:
  • aktywa trwałe;
  • wartości niematerialne i prawne;
  • środki trwałe;
  • inwestycje;
  • aspekty prawno-podatkowe aktywów trwałych;
  • podatki kosztowe.
 • Kapitały, fundusze przedsiębiorstwa:
  • kapitały, fundusze powierzone;
  • kapitały, fundusze wypracowane;
  • fundusze specjalne;
  • ewidencja kapitałów, funduszy.
 • Sprawozdawczość finansowa:
  • sprawozdawczość wg ustawy o rachunkowości i MSR;
  • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych;
  • zasady wyceny składników bilansu i RZiS;
  • bilans – analiza;
  • rachunek zysków i strat – analiza;
  • rachunek przepływów środków pieniężnych;
  • informacje dodatkowe;
  • badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

2. Księgowość komputerowa (20 godzin).

 • Wprowadzenie do księgowości komputerowej
  • Program MS Excel – wykorzystanie programu do prac księgowych
 • Księgowość komputerowa
  • Program PŁATNIK – funkcje programu
  • Program SYMFONIA
   • Handel Premium
    • Firma i użytkownicy
    • Kartoteki
    • Magazyn
    • Kontrahenci
    • Sprzedaż, zakup
    • Towary
    • Środki pieniężne
    • Zestawienia, raporty
   • Finanse i księgowość
    • Firma i użytkownicy
    • Dokumenty księgowe
    • Raporty
    • Rejestry
    • Rozrachunki
    • Kartoteki
    • Zestawienia
    • Deklaracje

zapisy [printfriendly]