Nadzór pedagogiczny w świetle przepisów MEN

Nadzór pedagogiczny w świetle przepisów MEN

Termin:  25.10.2017 | 07.12.2017 | 01.02.2018 | 31.05.2018 Nr szkolenia: 1709/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 130 zł
Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, liderzy WDN, wizytatorzy i pracownicy samorządu terytorialnego, nauczyciele
Forma zajęć: Wykład, warsztaty, praca z tekstem źródłowym
Cele kształcenia:
  • Doskonalenie wiedzy w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego
  • Nabycie i poszerzenie umiejętności dokumentowania wyników sprawowanego nadzoru
Treści kształcenia:
  • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły (placówki oświatowej) w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego
  • Dokumenty stanowiące podstawę opracowania i realizowania planu nadzoru pedagogicznego
  • Formy nadzoru pedagogicznego: – ewaluacja zewnętrzna – kontrola – wspomaganie
  • Dokumentowanie wyników sprawowanego nadzoru oraz sposób ich wykorzystywania w procesie doskonalenia wyników i jakości pracy szkoły (placówki oświatowej)
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy [printfriendly]