NADZÓR WŁAŚCICIELSKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

Termin: 14-15.11.2017| 22-23.01.2018| 13-14.03.2018| 26-27.06.2018| 3-4.07.2018
Cena: 945 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Nadzór właścicielski – zagadnienia ogólne:

 • nadzór właścicielski – Corporate Governance – nadzór korporacyjny (wyjaśnienie znaczenia terminów),
 • główne obszary zainteresowania (prawa inwestorów mniejszościowych, interes spółki, nadużycia ze strony menedżerów, audyt itp.),
 • modele nadzoru w spółce kapitałowej realizowane na świecie a rozwiązania obowiązujące w Polsce,
 • rola „dobrych praktyk” w funkcjonowaniu nadzoru w spółce kapitałowej (doświadczenia globalne i krajowe),
 • przykłady Kodeksów Nadzoru Korporacyjnego w Polsce i na świecie.

2. Struktura organów w spółce kapitałowej:

 • wpływ struktury i sposobu podziału kompetencji organów na zarządzanie i nadzór w spółce kapitałowej,
 • relacje pomiędzy organami spółki,
 • znaczenie zapisów statutu/umowy dla ustroju spółki (przykłady najczęściej popełnianych błędów oraz ich konsekwencje),
 • regulaminy organów.

3. Zasady i tryb powoływania oraz odwoływania członków Zarządu:

 • zasady powoływania członka Zarządu,
 • sposób wyłaniania kandydata na członka Zarządu,
 • definicje mandatu i kadencji,
 • prawny charakter stosunku wynikającego z powołania członka Zarządu w relacji do stosunku zatrudnienia,
 • przesłanki wygaśnięcia mandatu członka Zarządu,
 • podstawowe problemy pojawiające się przy powoływaniu i odwoływaniu członków Zarządu.

4. Narzędzia nadzoru właścicielskiego:

 • zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej członków władz spółek,
 • mierzenie efektywności działania członków Zarządu i Rady Nadzorczej – ocena ich pracy,
 • obowiązki informacyjne spółek, dostęp do informacji,
 • warunki zwołania Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/ Wspólników,
 • zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa – złota akcja.

5. Rola nadzoru a funkcjonowania przedsiębiorstwa:

 • kompetencje Rady Nadzorczej i jej członków: uprawnienia kontrolne właścicieli, głosowanie grupami,
 • znaczenie Rady Nadzorczej,
 • zakres odpowiedzialności,
 • rola i skład Rady Nadzorczej,
 • ocena Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
 • systemy wynagradzania oparte na wynikach spółki,
 • Rada Nadzorcza a związki pracownicze.

6. Potencjalne obszary konfliktowe w nadzorze właścicielskim.
7. Funkcjonowanie nadzoru właścicielskiego – aktywna dyskusja z uczestnikami.
8. Rozdział funkcji własności i zarządzania:

 • ewolucja modelu przedsiębiorstwa,
 • uwarunkowania polityczno-systemowe dla rozdziału własności i kontroli,
 • współczesne teorie przedsiębiorstwa – teoria agencji,
 • nadzór właścicielski w różnych systemach gospodarczych,
 • kapitalizm właścicielski, menedżerski i inwestorski.

9. Rola i funkcjonowanie nadzoru właścicielskiego:

 • definiowanie celów polityki właścicielskiej,
 • konflikt wokół „wolnej gotówki” i sposoby jego rozwiązywania,
 • charakterystyka grup interesów we współczesnym przedsiębiorstwie,
 • znaczenie struktury własności w procesie nadzoru,
 • zewnętrzne mechanizmy nadzoru właścicielskiego (struktura finansowania, wrogie przejęcia),
 • wewnętrzne mechanizmy nadzoru właścicielskiego (organy spółki i kontrola wewnętrzna),
 • monitorowanie i mierzenie efektów nadzoru korporacyjnego.

10. Zasady zabezpieczenia finansowych interesów właścicieli w przedsiębiorstwie:

 • założenia zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
 • metody realizacji celów właścicieli,
 • kontrola nad przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie,
 • zasady transferu korzyści ekonomicznych dla właścicieli,
 • potencjalne problemy i czynniki ryzyka.

zapisy [printfriendly]