Nowelizacja Kodeksu Pracy od 2017 r.- praktyczne aspekty

Nowelizacja Kodeksu Pracy od 2017 r.- praktyczne aspekty

Termin: 17 – 18.10.2017 | 21-22.11.2017 | 16-17.01.2018| 08-09.02.2018| 15-16.03.2018|12-13.04.2018| 17-18.05.2018| 12-13.06.2018
Cena: 900 zł netto/os.
Cel szkolenia:Program szkolenia:

Każdy uczestnik szkolenia zapoznany zostanie z najnowszymi zasadami, zmianami zatrudniania oraz polityki płacowej w oparciu o umowy o pracę oraz cywilno prawne z 2017 r.

 1. Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. w zakresie wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia albo umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, w szczególności:
 • obowiązku wypłacania wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnej stawki godzinowej dla przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi,
 • poprawne redagowanie umów zlecenia oraz innych umów o świadczenie usług,
 • na jakie postanowienia należy zwrócić uwagę przy redagowaniu umowy cywilnoprawnej w świetle nowych regulacji.
 • kiedy umowa cywilnoprawna wyczerpuje znamiona umowy o pracę? – omówienie najnowszego orzecznictwa SN,
 • zasady przechowywania dokumentów potwierdzających wypłacanie minimalnej stawki godzinowej,
 • omówienie przypadków kiedy to do umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, nie mają zastosowania przepisy o minimalnej stawce godzinowej,
 1. Omówienie, projektowanej zmiany związanej z uprawnieniami pracowniczymi osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.
 2. Zasady poprawnego zawierania umów o pracę w zakresie obowiązku potwierdzania pracownikowi treści umowy o pracę, warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem go do pracy, w sytuacji gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej.
 3. Problematyka dotycząca tzw. limitowanych i nielimitowanych umów na czas określony – omówienie stanowiska PIP w zakresie praktyki dotyczącej zawierania tych umów .
 4. Omówienie zmian przepisów dotyczących zatrudniania kobiet, tj. prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia ciężarnych i karmiących dziecko piersią.
 5. Nowe przepisy w zakresie wydawania świadectw pracy.
 6. Nowe terminy na odwołanie się pracownika do sądu pracy w razie rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę, określanie właściwości sądu pracy.
 7. Nowe zasady przeprowadzania kontroli PIP u pracodawcy w świetle nowych przepisów :
 • niestosowanie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej dla przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi przez zleceniodawców lub zamawiających usługi do których stosuje się przepisy o zleceniu,
 • zawieranie umów terminowych bez limitów określonych w przepisach prawa.

zapisy [printfriendly]