O FIRMIE

Dorobek i strategia Spółki

 

Firma „CENTRUM IB” Sp. z o.o. funkcjonuje od 1997 roku.

 

Realizujemy programy podwyższania kwalifikacji kadr zarządzających oraz pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Zajmujemy się rozwojem personalnym w związku z postępem technicznym, technologicznym, organizacyjnym, wdrożeniami, podwyższaniem efektywności i jakości pracy, wzrostem konkurencyjności oraz ze zmieniającymi się dynamicznie uregulowaniami prawnymi.

Głównym obszarem naszej działalności są studia podyplomowe dla absolwentów wyższych uczelni. Kierunki studiów podyplomowych realizowane są w zakresie: organizacji i zarządzania, pedagogiki, edukacji, bibliotekoznawstwa, informatyki, logopedii, itp.

Prowadzimy również szkolenia kadry kierowniczej z tematyki nowatorskich metod zarządzania, psychologii kierowania oraz zasobów ludzkich.

Organizujemy również szkolenia prawne w zakresie prawa: pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego, uwarunkowań związanych z restrukturyzacją i przekształcaniem podmiotów gospodarczych, zasad udzielania zamówień publicznych, windykacji wierzytelności, kodeksu spółek handlowych, prawnych aspektów ochrony środowiska, czynności zarządczych w obrocie gospodarczym, zagadnień przygotowania
i przeprowadzania negocjacji oraz zawierania umów, regulacji dot. rękojmi i gwarancji, kontroli finansowej, systemów finansowych i rachunkowości, pozyskiwania środków pomocowych z funduszy UE na działalność przedsiębiorstw.

Ponadto zajmujemy się doskonaleniem kadr w zakresie organizacji i zarządzania, psychologii kierowania, pedagogiki itp.

Większość kursów realizowana jest w oparciu o przygotowane przez naszych ekspertów i trenerów programy autorskie, które są stale udoskonalane w związku ze zmieniającymi się wymaganiami i standardami.

Od roku 2011 „CENTRUM IB” Sp. z o.o. jest organem założycielskim Placówki Kształcenia Ustawicznego Centrum IB ze statusem niepublicznej placówki doskonalenia zajmującej się nadawaniem kwalifikacji, szkoleniem i doskonaleniem kadry kierowniczej oraz pozostałych specjalistów wszystkich branż, która realizuje różnorodne formy doskonalenia i dokształcania dorosłych. Organizowane tu kursy i seminaria w różnych obszarach tematycznych przygotowują do pracy na nowych stanowiskach w administracji, w biznesie, w edukacji i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Od roku 2004 zajmujemy się pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej.

W ramach szkoleń dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowano kompleksowo klika projektów w zakresie technologii informacyjnych, doskonalenia umiejętności osobistych i zawodowych, podwyższania kwalifikacji i kompetencji.

 

II. Realizację celów i zadań placówka uzyskuje poprzez:

1) prace koncepcyjne dotyczące zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia.

2) udzielanie konsultacji i doradztwo.

3) organizowanie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń uwzględniających specyfikę nauczanych zagadnień lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych środowisk objętych wsparciem.

4) organizowanie samokształcenia kierowanego i innych form edukacji dla kadry kierowniczej i specjalistów wszystkich branż.

5) współpracę z uczelniami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi,

6) wydawanie przez ośrodek materiałów szkoleniowych oraz innych opracowań, niezbędnych do nowoczesnego kształcenia i dokształcania dorosłych.

III. Placówka obejmuje swoim zasięgiem teren całej Rzeczypospolitej Polskiej.