Organizacja i zarządzanie oświatą

                                                Organizacja i zarządzanie oświatą 

Cel:

  Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz kompetencji w kierunku sprawnego zarządzania placówkami opiekuńczo-wychowawczymi czy innymi instytucjami związanymi z edukacją, ale również zarządzania zasobami ludzkimi w tych organizacjach. Studia przygotowują do udoskonalenia jakości pracy w placówkach oświatowych w nowej strukturze systemu oświaty oraz do skutecznego planowania regionalnej polityki oświatowej.

Adresaci:

 • Dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo wychowawczych (centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki doskonalenia nauczycieli itp.

 • Kandydaci na stanowiska kierownicze w oświacie.

 • Nauczyciele zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji.

 • Osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego.

 • Pracownicy nadzoru pedagogicznego, pracownicy organów prowadzących szkoły, animatorzy działań i organizacji oświatowych

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci studiów nabywają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Absolwenci studiów zdobywają m.in. umiejętności w zakresie: przyjmowania odpowiedzialności za całokształt pracy szkoły, rozumienia pracy administracyjnej i poprawnej interpretacji przepisów prawa, rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w placówce, ustalania priorytetów w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, diagnozowania realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na wszystkich poziomach nauczania szkolnego, utrzymywania stałej więzi ze środowiskiem lokalnym, wykazania umiejętności zarządzania zespołem ludzkim, zarządzania finansami szkoły, doskonalenia pracy dydaktycznej placówki oraz ewaluacji jej pracy. 

Program:

I MODUŁ: TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

 • System oświaty – cele, zadania, funkcje i podstawy prawne
 • Zadania oświatowe samorządu terytorialnego
 • Publiczne i niepubliczne podmioty systemu oświaty – zadania i funkcje
 • Realizacja zadań statutowych placówki oświatowej

II MODUŁ: PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

 • Prawo rodzinne w oświacie
 • Prawo pracy w oświacie – Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego i samorządowego
 • Tworzenie wewnętrznych aktów prawnych w placówce oświatowej

III MODUŁ: PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

 • Dyrektor liderem placówki oświatowej – planowanie i organizacja pracy placówki oświatowej
 • Zarządzanie informacją niejawną – RODO w placówce oświatowej
 • Zarządzanie marką placówki oświatowej
 • Zarządzanie dokumentacją placówki oświatowej
 • Zarządzanie finansami w placówce oświatowej
 • Zarządzanie BHP i ochroną p.poż. w placówce oświatowej
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia specjalnego
 • Zagrożenia dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie i współpraca z organami wspierającymi
 • Zarządzanie zmianą i sytuacją kryzysową w placówce oświatowej
 • Nadzór pedagogiczny, zarządzanie jakością, ewaluacja placówki oświatowej
 • Rada pedagogiczna, rada rodziców
 • Podstawa programowa – cele kształcenia z uwzględnieniem etapów edukacyjnych i typów szkół
 • Współpraca placówki oświatowej z podmiotami zewnętrznymi
 • Nowoczesne technologie wspomagające zarządzanie placówką oświatową – system zarządzania informacją i zdalne formy nauczania

IV MODUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

 • Dyrektor placówki oświatowej w funkcji HR: rekrutacja, selekcja, wdrożenie i zwolnienie pracownika
 • Trening menedżerski
 • Dyrektor liderem rozwoju – doskonalenie, awans i ocena pracy nauczyciela

V MODUŁ: KOMPETENCJE OSOBISTE DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

  • Dyrektor liderem wystąpień publicznych i prezentacji. Budowanie marki osobistej i autorytetu lidera placówki oświatowej
  • Techniki radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  • Warsztat interpersonalny dyrektora placówki oświatowej: komunikacja interpersonalna, asertywność, efektywność osobista i organizacja czasu pracy, konflikt i sytuacje trudne
  • Budowanie relacji z nauczycielem, rodzicem i uczniem
  • Coaching w edukacji

Czas trwania studiów: 

 • 2 semestry
 • 230 godzin studia w całości prowadzone online.

 

Organizacja zajęć:

* ZAJĘCIA HYBRYDOWE:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę MS TEAMS), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

*ZAJĘCIA ONLINE:

Studia podyplomowe będą w 100%  w trybie on-line (poprzez platformę MS TEAMS, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia realizowane są w ramach weekendowych zjazdów w piątki (16:00-20:00) oraz soboty i niedziele (9:00-13:00)

Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu.

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
.