Zarządzanie spółką publiczną (S.A.) – podstawy prawne, zadania, praktyka

Zarządzanie spółką publiczną (S.A.) – podstawy prawne, zadania, praktyka

Termin: 24-25.10.2017| 28-29.11.2017| 3-4.01.2018| 27-28.02.2018| 6-7.03.2018| 4-5.04.2018| 8-9.05.2018| 19-20.06.2018
Cena: 740 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Spółka publiczna działa w oparciu o ustawy:
a)    z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:
b)    z dnia 29 lipca 2005 r.:

  • o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  • o obrocie instrumentami finansowymi,
  • o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

c) z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkami finansowymi.
2. Spółka niepubliczna w drodze na Giełdę Papierów  Wartościowych:
a) przesłanki wejścia na giełdę:

  • możliwość pozyskania nowych kapitałów potrzebnych na rozwój dzięki emisją akcji.

b) możliwość wyceny wartości spółki.
c) możliwość dostępu do nieograniczonej liczby potencjalnych nabywców akcji spółki.
3.  Zasady i warunki dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych, prowadzenie subskrypcji lub sprzedaży tych papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
4. Obowiązki emitentów papierów wartościowych uczestniczących w obrocie tymi papierami wartościowymi.
5. Skutki uzyskania statusu spółki publicznej oraz szczególne prawa i obowiązki związane z posiadaniem i obrotem akcjami takich spółek.
6.  Organy spółek publicznych – zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.
7. Prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie spółki.
8.  Funkcjonowanie zarządu wieloosobowego.
9. Protokoły uchwał zarządu.
10. Wynagrodzenia członków zarządu.
11. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki.
12. Uprawnienia rady nadzorczej.
13. Zasady funkcjonowania rady nadzorczej.
14. Regulamin rady nadzorczej.
15. Wynagrodzenie rady nadzorczej.
16. Kompetencje walnego zgromadzenia.
17. Zwołanie walnego zgromadzenia (termin i sposób.)
18. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
19. Udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
20. Glosowanie korespondencyjne.
21. Obowiązki publikacyjne dotyczące wyników głosowań.
22. Protokołowanie uchwał walnego zgromadzenia.
23. Czynności po odbyciu walnego zgromadzenia.
24.  Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez spółkę (rodzaj, zakres i forma informacji oraz częstotliwość i terminy.)
25. Współdziałanie z Krajowym Rejestrem Sądowym.
26. Gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów spółki (w zakresie zarządzania).
27. Nadzór właścicielskie (cele i zasady nadzoru.)
28. Dyrektywy UE dotyczące spółek publicznych ( dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym ( Dz. Urz. UE /184/172 14.07.2007.))


zapisy [printfriendly]