Prawo zamówień publicznych – najnowsze zmiany i aktualny stan prawny

Prawo zamówień publicznych – najnowsze zmiany i aktualny stan prawny

Termin: 23-24.11.2017 | 25-26.01.2018 | 22-23.03.2018 | 24-25.04.2018 | 29-30.05.2018 | 5-6.06.2018
Liczba godzin:
Cena: 905 zł netto/os.
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z ważnymi zagadnieniami bezpieczeństwa aktywów firmy, zagrożeniami dla kadry, z rodzajami i specyfiką działań windykacyjnych, metodami przeciwstawienia się i ochrony, sposobami współpracy i stosowania zabezpieczeń. Ćwiczenie umiejętności przewidywania zagrożeń finansowych i ekonomicznych w firmie i jej otoczeniu, podejmowania działań naprawczych i korygujących.
Program szkolenia
1. Specyfika rynku zamówień publicznych.
2. Słownik zamówień (CPV) i terminy proceduralne.
3. Sposoby uzyskiwania informacji o zamówieniach publicznych (praktyczne wskazówki.)
4. Ustawa „Prawo zamówień publicznych” i akty wykonawcze – omówienie i interpretacja zapisów po zmianach.
5. Protokół z postępowania o zamówienie publiczne (omówienie rozporządzenia wprowadzającego; wzór protokołu.)
6. Zasady udzielania zamówień publicznych (uczciwej konkurencji, równości, bezstronności i obiektywizmu, jawności, pisemności.)
7. Wewnętrzne procedury udzielania zamówień:

 • Funkcja kierownika zamawiającego.
 • Zasady działania i status komisji przetargowej.
 • Wspólne udzielanie zamówień.
 • Zlecanie przeprowadzenia postępowania osobom trzecim.

8. Przygotowanie postępowania:

 • Ogłoszenie o zamówieniu.
 • Opis przedmiotu zamówienia – zasady i normy.
 • Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia.
 • Formularze zgłoszeń.
 • Przetargi.

9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 • SIWZ jako podstawowy dokument w postępowaniu.
 • Formy i zasady porozumiewania się z wykonawcami.

10. Ocena wiarygodności wykonawcy:

 • Warunki udziału w postępowaniu.
 • Przesłanki wykluczenia wykonawców z dalszego postępowania.
 • Wymagania wobec wykonawców; dokumenty, jakich może żądać zamawiający.
 • Tryby i warunki udzielania zamówienia.
 • Wadium.

11. Oferta:

 • Forma ofert.
 • Miejsca i terminy składania ofert.
 • Termin związania ofertą; przedłużanie.
 • Zasady sporządzania ofert niepodlegających odrzuceniu (ćwiczenia.)

12. Otwarcie, analiza i ocena ofert:

 • Kryteria i przebieg oceny ofert.
 • Przesłanki odrzucenia ofert.
 • Wybór oferty najkorzystniejszej; kryteria i warunki; „dogrywki”; unieważnienie postępowania.

13. Umowy związane z zamówieniami publicznymi – rodzaje i prawna interpretacja zapisów.
14. Dokumentacja związana z postępowaniem.
15.  Procedury podstawowe udzielania zamówień.
16. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga; procedura postępowania protestacyjnego i odwoławczego.)


zapisy [printfriendly]