Łączenie, podział i przekształcenie spółek

Łączenie, podział i przekształcenie spółek

Termin: 7-8.11.2017 | 9-10.01.2018 | 1-2.02.2018 | 6-7.03.2018 | 5-6.04.2018| 10-11.06.2018
Liczba godzin:
Cena: 950 zł netto/os. (Kraków)
1650 zł netto/os. (np. Krynica, Zakopane)
Cel szkolenia: Podczas szkolenia uczestnicy poznają aspekty prawne oraz ekonomiczne wynikające z połączenia, przekształcenia, podziału i likwidacji spółek kapitałowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na stronę finansowo-podatkową procesów, m.in. opodatkowanie udziałowców, akcjonariuszy, a także spółek biorących udział w transakcji. Szkolenie przybliży uczestnikom także sposoby wyceny majątku dla potrzeb rachunkowych i podatkowych.
Program szkolenia
 1. Zależność pomiędzy formami połączeń jednostek gospodarczych (spółek) a strukturą grupy kapitałowej.
 2. Proces przejęcia spółki (powstanie spółki nowo zawiązanej, przejęcie odwrotne.)
 3. Regulacje prawne dotyczące przejmowania spółek na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej.
 4. Proces łączenia udziałów w spółce (zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych, dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym.)
 5. Ustalanie wartości firmy na dzień połączenia, wycena aktywów netto według „wartości godziwej”.
 6. Proces przejęcia odwrotnego w aspekcie prawnym i ekonomicznym.
 7. Obliczanie kosztów połączenia spółek, kapitał własny po połączeniu spółek.
 8. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego po połączeniu spółek (publikacja oraz dane porównawcze.)
 9. Połączenia, przekształcenia i podział spółek od strony  prawa podatkowego.
 10. Omówienie podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych, konsekwencje podatkowe udziałowców spółek połączonych, spółki przejmującej lub nowo zawiązanej.
 11. Łączenie spółek powiązanych i niepowiązanych.
 12. Podział spółek kapitałowych (zawiązanie nowych spółek, przejęcie i zawiązanie nowej spółki, wydzielenie.)
 13. Podział majątku przejmowanego, pozostawionego w spółce, znaczenie dla ustalania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.
 14. Przekształcenia spółek kapitałowych w spółki osobowe.
 15. Ustalanie statusu podatkowego wspólnika spółki przekształconej.
 16. Praktyczne zagadnienia szczegółowe zagadnienia związane z poszczególnymi rodzajami podatków w aspekcie połączeń podziałów i przekształceń (m.in. amortyzacja podatkowa.)

zapisy [printfriendly]