Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

                                       Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie magistrów psychologii do pracy na stanowisku nauczyciela psychologa w:

 • Przedszkolach,
 • Szkołach,
 • Placówkach systemu oświaty,
 • Poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Absolwent studiów jest przygotowany do tego, aby m.in.:

 • Przeprowadzić diagnozę dojrzałości szkolnej dziecka oraz jej uwarunkowań środowiskowych,
 • Skutecznie wspierać dziecko w procesie adaptacji do nowej sytuacji,
 • Diagnozować problemy uczniów i wspierać  ich w przezwyciężaniu trudności i deficytów,
 • Wspierać nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • Wspomagać nauczycieli i rodziców lub opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz wspieraniu wszechstronnego rozwoju uczniów.

Adresaci:

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich z psychologii.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent studiów na kierunku Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów zdobywa kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa zgodne ze standardem kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Atuty:

Uczestnicy studiów otrzymają kompleksową wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, która wyposaży ich w profesjonalną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej. Kształcenie odbywa się modułowo, dzięki czemu wiedza przekazywana uczestnikom jest uporządkowana.

Program studiów:

Program obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

Moduł I PEDAGOGIKA

 • Pedagogika ogólna
 • Pedeutologia
 • System oświaty Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 • Uczeń w środowisku szkolnym
 • Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej
 • Problematyka dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Uczeń z trudnościami w uczeniu się
 • Doradztwo zawodowe
 • Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
 • Podstawy dydaktyki

 

Moduł II METODYKA PRACY NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY

 • Problematyka rozwoju dziecka w kontekście edukacji
 • Nauczyciel psycholog w szkole i placówkach systemu oświaty
 • Monitorowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • Wspomaganie rozwoju dziecka i ucznia
 • Profilaktyka i promocja zdrowia
 • Metodyka prowadzenia działań edukacyjnych
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Psychoedukacja
 • Wspomaganie warsztatu pracy nauczyciela psychologa

Czas trwania studiów

 • 3 semestry
 • 225 godzin
  (w tym m.in. 60 godzin z zakresu pedagogiki i 120 godzin z zakresu metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty)
 • 150 godzin praktyk zawodowych

Organizacja zajęć:

* ZAJĘCIA HYBRYDOWE: 

Studia podyplomowe organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę MS TEAMS), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

*ZAJĘCIA ONLINE: 

Studia podyplomowe będą w 100%  w trybie on-line (poprzez platformę MS TEAMS, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia realizowane są w ramach weekendowych zjazdów w piątki (16:00-20:00) oraz soboty i niedziele (9:00-13:00)
Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu. 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów, zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.