Resocjalizacja ucznia niedostosowanego społecznie

Resocjalizacja ucznia niedostosowanego społecznie

Termin: 29.11.2017| 25. 01. 2018| 14.03 2018| 14.06. 2018 Nr szkolenia: 1780O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich szkół, wychowawcy, pedagodzy szkolni, pracownicy PPP i  świetlic  terapeutycznych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Zapoznanie ze sposobami sprawnego rozwiązywania problemów wychowawczych
  • Przygotowanie do postępowania z uczniami niedostosowanymi społecznie i przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu
Treści kształcenia:
  • Zaburzenia zachowania, a niedostosowanie społeczne
  • Zapoznanie z tematyką dotyczącą zachowań dysfunkcyjnych uczniów i  zasad oddziaływań
    resocjalizacyjnych
  • Kryteria niedostosowania – rodzaje i rozmiary / Przyczyny tkwiące w dziecku, rodzinie, środowisku szkolnym
  • Diagnozowanie zjawiska niedostosowania społecznego
  • Indywidualny dobór metod resocjalizacyjnych
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]