Specjalista ds. kadr i płac

Specjalista ds. kadr i płac

Termin: 21-22.11.1017 |18-19.01.2018 | 1-2.02.2017 | 15-16.03.2018 | 19-20.04.2018| 10-11.05.2018 | 7-8.06.2018
Cena: 880 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Nawiązywanie stosunku pracy – procedury rekrutacyjne, dokumenty aplikacyjne:

 • Rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas określony, na czas zastępstwa, na czas nieokreślony – zawarcie i rozwiązanie. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie w systemie Telepracy.
 • Zmiany warunków pracy- porozumienie zmieniające.

2. Podstawowe prawa i obowiązki pracownika:

 • Zakres obowiązków pracownika, odpowiedzialność materialna.
 • Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy.

3. Obowiązki pracodawcy w związku z zawarciem umowy o pracę:

 • Ochrona stosunku pracy.
 • BHP – szkolenia, warunki itp.
 • Regulamin pracy.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w zatrudnieniu.
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy; akta osobowe pracowników.

4. Czas pracy:

 • Systemy czasu pracy.
 • Urlopy pracownicze: wypoczynkowy, macierzyński i wychowawczy, inne – wymiar, zasady naliczania.
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy.
 • Czas pracy kierowców.
 • Dyżur.
 • Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, niedziele i święta.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 • Lista płac.
 • Podróże służbowe.

5. Dokumentacja kadrowa:

 • Zakres dokumentacji kadrowej.
 • Teczki kadrowe: część A, B i C.
 • Zawartość akt osobowych pracownika.
 • Okres i sposób przechowywania dokumentacji.
 • Ochrona danych osobowych.

6. Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą (regulaminy wynagradzania):

 • Wynagrodzenie zasadnicze.
 • Premia, nagroda, dodatki, oraz inne elementy motywacyjne płacowe i pozapłacowe.
 • Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych.
 • Wynagrodzenia dla zleceniobiorców i wykonawców umów o dzieło.

7. Funkcje płatnika w podatkach dochodowych od osób fizycznych:

 • Moment powstania przychodu; przychody zwolnione z opodatkowania.
 • Koszty uzyskania przychodów.
 • Wybrane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Naliczanie podatku od osób fizycznych.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób. fizycznych (terminy i sposoby wypełniania deklaracji podatkowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-11/88, PIT-12, PIT-40.)
 • Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów.

8. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:

 • Omówienie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym; ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.
 • Zasady składania i wypełniania informacji dla ZUS.
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne finansowane przez pracodawcę i pracownika.
 • Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej płatnika i ubezpieczonych (ZUS ZPA, ZFA, ZUA, ZZA.)
 • Sporządzanie miesięcznych raportów rozliczeniowych (ZUS RCA, RSA, RZA, DRA.)
 • Dokumentacja ZUS sporządzana dla pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
 • Korekta dokumentów składanych do ZUS.

9. Rozwiązanie umowy o pracę – tryb, warunki:

 • Skutki nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę.
 • Zwolnienia grupowe.
 • Roszczenia wynikające ze stosunku pracy.
 • Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców.
 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy: podstawa prawna działania, zasady i zakres kontroli, uprawnienia inspektora PIP, dokumentacja pokontrolna.
 • Sąd Pracy (treść i forma pozwu, terminy, przebieg postępowania.)

zapisy [printfriendly]