Specjalista ds. Personalnych (HR) z elementami treningu interpersonalnego

Specjalista ds. Personalnych (HR) z elementami treningu interpersonalnego

Termin: 23-24.01.2018 | 20-21.03.2018 | 24-25.04.2018| 22-23.05.2018 | 19-20.06.2018
Liczba godzin: 30 godzin dydaktycznych
Cena: 400 zł (osoby indywidualne)
800 zł (osoby delegowane z firm)
Cel szkolenia:
Każdy uczestnik szkolenia wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu prawa pracy i jego wymiaru praktycznego dla zarządzania firmą, pozna regulacje obowiązujące od momentu rekrutacji pracownika do momentu rozwiązania umowy o pracę i ewentualnego sporu sądowego. Znajomość przepisów i zasad ich stosowania pozwala wyeliminować błędy i tym samym uchronić się przed potencjalnymi roszczeniami pracowników.
Program szkolenia:
1. Firma:

 • Status prawny i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, urzędu itd.
 • Regulaminy wewnętrzne, struktura pionów i komórek funkcjonalnych.
 • Obieg dokumentacji wewnętrznej firmy, tworzenie i klasyfikacja dokumentów, archiwizowanie, niszczenie, uprawnienia organów zarządczych firmy do składania oświadczeń woli, m.in. w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników.

2. Podstawowe zasady prawa pracy:

 • Kodeks pracy, rozporządzenia, Układ zbiorowy pracy, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania.
 • Równość w zatrudnianiu, kontrola przestrzegania prawa pracy

3. Nawiązanie stosunku pracy:

 • Stosunek pracy – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie rekrutacji (ochrona danych osobowych, badania lekarskie, szkolenia bhp).
 • Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania, wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę.

4. Zatrudnianie cudzoziemców, w tym obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej:
5. Rozwiązywanie umów o pracę:

 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę.
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tj. w trybie dyscyplinarnym).
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika.
 • Rozwiązanie umowy z upływem terminu, na który została zawarta.
 • Wygaśnięcie umowy.
 • Rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

6. Wynagradzanie pracowników:

 • Zasady wynagradzania.
 • Termin wypłaty wynagrodzenia.
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę (potrącenia z wynagrodzenia).
 • Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian.

7. Obowiązki pracodawcy i pracownika. Odpowiedzialność materialna pracowników.
8. Czas pracy:

 • Systemy czasu pracy
 • Urlopy pracownicze: wypoczynkowy, macierzyński i wychowawczy, inne – wymiar, zasady naliczania
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy
 • Czas pracy kierowców
 • Dyżur
 • Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, niedziele i święta
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 •  Lista płac

9. Zatrudnianie młodocianych.
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

 • Zasady tworzenia funduszu
 • Świadczenie urlopowe.
 • Regulamin ZFŚS.
 • Komisja Socjalna.
 • Przedstawiciel pracowników.

11. Psychologia pracy. Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów. Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych – trening.
12. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

Miejsce: Sale wykładowe „Centrum IB”, ul. św. Filipa 7/8

zapisy [printfriendly]