Strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie – inwestycja w pracownika

Strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie – inwestycja w pracownika

Termin: 26-27.10.1017| 21-22.11.1017 |1-2.02.2018 | 6-7.03.2018 | 12-13.04.2018 | 8-9.05.2018 | 12-13.06.2018
Cena: 845 zł netto/os.
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z ważnymi zagadnieniami bezpieczeństwa aktywów firmy, zagrożeniami dla kadry, z rodzajami i specyfiką działań windykacyjnych, metodami przeciwstawienia się i ochrony, sposobami współpracy i stosowania zabezpieczeń. Ćwiczenie umiejętności przewidywania zagrożeń finansowych i ekonomicznych w firmie i jej otoczeniu, podejmowania działań naprawczych i korygujących.
Program szkolenia
1. Strategia firmy i strategia kadrowa:

 • Kadry zasobem strategicznym firmy.
 • Zasady polityki personalnej.
 • Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Skuteczna komunikacja w organizacjach:

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Błędy w komunikacji.

3. Prognozowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja:

 • Analiza potrzeb kadrowych.
 • Strategie rekrutacji i selekcji w planowaniu zatrudnienia.
 • Planowanie procesu rekrutacji.
 • Kompetencje kandydatów.
 • Analiza CV i innych dokumentów kandydata.
 • Style prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
 • Sposoby selekcji kandydatów.
 • Wdrażanie do pracy nowego pracownika.

4. Metody oceniania pracowników:

 • Techniki oceniania.
 • Zasady formułowania celów oceniania.
 • Narzędzie do prowadzenia ocen pracowniczych.
 • Wdrażanie i zarządzanie systemem okresowych ocen.
 • Rozmowy oceniające.

5. Zarządzanie rozwojem personelu:

 • Rozpoznawanie potencjału pracowników i ich rozwój.
 • Ścieżki karier pracowników – kadra rezerwowa.
 • Sposoby zarządzania kompetencjami.

6. Kierowanie szkoleniami:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych.
 • Szkolenia wewnętrzne/ zewnętrzne – wybór firmy szkoleniowej i trenerów.
 • Logistyka szkoleń.
 • Budżet szkoleń.
 • Prowadzenie ewidencji szkoleń.

7. Systemy wynagrodzeń i motywowanie pracowników:

 • Wartościowanie pracy a wynagrodzenia.
 • Motywacyjne systemy wynagradzania.
 • Motywacja a ustalanie celów.
 • Motywacja – kary i nagrody.
 • Skuteczne motywowanie płacowe.
 • Zasady i warunki prowadzenia podwyżek płac.

zapisy [printfriendly]