Szkolenia Oświatowe

Termin: wrzesień 2017 Nr szkolenia: 1503/O/15/16 Liczba godzin: 4 Cena: 85 zł Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie i  doskonalenie umiejętności planowania i  organizowania zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zainteresowań Treści kształcenia: Diagnozowanie potrzeb w zakresie zajęć pozalekcyjnych Organizowanie czasu......

Termin: 23.11.2017| 23.03.2018 | 10.04.2018 Nr szkolenia: 1742/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wychowania plastycznego, nauczyciele przedszkoli i nauczania zintegrowanego, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych, świetlic terapeutycznych i środowiskowych, psycholodzy, pedagodzy Forma zajęć: Warsztat integrujący elementy psychologii i teatru Cele kształcenia: Możliwość terapii sztuką w psychoterapii......

Termin: 12.10.2017 | 12.12.2017| 24.04.2018 Nr szkolenia: 1727/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Uczniowie, nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium Cele kształcenia: Kształtowanie umiejętności autoprezentacji Treści kształcenia: Prezentacja własnych zainteresowań i silnych stron osobowości uczestników Zasady służące......

Termin: 28.09.2017 | 22.11.2017| 29.03.2018| 14.06.2018 Nr szkolenia: 1741/O/17/18 Liczba godzin: 3 Cena: 110 zł Adresaci: Rodzice, nauczyciele, pedagodzy przedszkolni oraz szkół podstawowych, wychowawcy placówek dla dzieci Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności zastosowania bajkoterapii w  rozwoju dzieci zdrowych oraz przejawiających zaburzenia natury......

Termin: 18.10.2017 | 5.12.2017 | 1.02.2018 | 20.03.2018 | 3.05.2018 Nr szkolenia: 1719/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele bibliotek Forma zajęć: Konwersatorium, wykład Cele kształcenia: Zdobycie wiedzy na temat aktywności i bezpieczeństwa młodych ludzi w Sieci Umiejętność diagnozowania......

Termin: 10.10.2017 | 09.01.2018 | 11.04.2018 | Nr szkolenia: 1722/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, rodzice Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów nauczycieli z rodzicami, wspomaganie rodziców w rozumieniu procesów rozwojowych ich dzieci Treści kształcenia: Komunikacja werbalna......

Termin: 28.09.2017| 22.11.2017| 16.01.2018| 21.03.2018| 10.05.2018 Nr szkolenia: 1760/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zaprezentowanie ćwiczeń, zajęć i zabaw ze wskazaniem czynników niezbędnych dla sukcesów dziecka w nauce mówienia, czytania i pisania Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w prowadzonych......

Termin: 19.09.2017| 10.01.2018| 24.04.2018 Nr szkolenia: 1772/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele klas I – III Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie do pracy z dziećmi mającymi problemy w uczeniu się matematyki Metody prowadzenia zajęć korekcyjno–wyrównawczych Treści kształcenia: Dyskalkulia – specyficzne trudności......

Termin: 20.09.2017| 24.01.2018| 10.04.2018 Nr szkolenia: 1771/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 140 zł Adresaci: Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele języka polskiego, pedagodzy, rodzice Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu, sposoby diagnozowania dysleksji Treści kształcenia: Dysleksja – definicja, typowe objawy......

Termin: 19.10.2017| 23.01.2018| 15.03.2018 Nr szkolenia: 1782/O/17/18 Liczba godzin: 3 Cena: 100 zł Adresaci: Rodzice, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół oraz przedszkoli, wychowawcy świetlicy, placówek dla dzieci i młodzieży Forma zajęć: Wykład, konwersatorium Cele kształcenia: Prezentacja dziecka z  zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi Zapoznanie z  podstawowymi  metodami pracy......