Wspieranie trudnego ucznia w karierze szkolnej

Wspieranie trudnego ucznia w karierze szkolnej

Termin: 14.12.2017| 22.03.2018| 05.06.2018 Nr szkolenia: 1768/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, reedukatorzy
Forma zajęć: Ćwiczenia wzbogacone metodami aktywnymi
Cele kształcenia:
 • Uświadomienie uczestnikom przyczyn problemów uczniów
 • Przyczyny zależności między brakiem sukcesów dydaktycznych a niedostosowaniem społecznym i zaburzeniami zachowania
 • Nabycie umiejętności wstępnego rozpoznania problemów ucznia i pokierowanie go do dalszej diagnozy
 • Zasady pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem trudnym
Treści kształcenia:
 • Reforma edukacji – nowe paradygmaty / Podmiotowość jako cel i droga do celu
 • Wieloaspektowe przyczyny niepowodzeń szkolnych tkwiące w  dziecku, w  środowisku rodzinnym  i szkolnym
 • Analiza wybranych problemów: potencjał intelektualny, typy inteligencji, modalności wg NLP, zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej i schematu własnego ciała
 • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • Zaburzenia emocjonalne u uczniów – objawy i przyczyny
 • Specyficzne problemy uczniów wynikające z przekraczania progów szkolnych
 • Program wspierania dziecka w  wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]