WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r., marzec 2018 r. – styczeń 2019 r.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Cel:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
Studia mają charakter kwalifikacyjny.
Adresaci:
Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania wychowania fizycznego.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.
Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Historia kultury fizycznej
 • Organizacja i prawo w sporcie
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
 • Anatomia i fizjologia rozwoju człowieka
 • Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna
 • Teoria wychowania fizycznego (aktywność fizyczna)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Teoria i metodyka piłki nożnej
 • Teoria i metodyka koszykówki
 • Teoria i metodyka piłki siatkowej
 • Teoria i metodyka piłki ręcznej
 • Zabawy i gry ruchowe
 • Teoria i metodyka gimnastyki
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki
 • Nowoczesne formy aktywności fizycznej z elementami rytmiki i tańca
 • Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
 • Edukacja zdrowotna
 • Kompetencje społeczne i etyka w sporcie
 • Metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
 • Metodyka wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Metodyka wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej
 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Praktyka pedagogiczna

Uzyskane kwalifikacje: 
Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego do zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Czas trwania:
3 semestry (realizowane w ciągu dziesięciu miesięcy), 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk.
 
zapisy